Splošni pogoji

1.    NAMEN IN UPORABA

1.1    Zaradi enotnega nastopanja družbe PLEVNIK inženiring in proizvodnja d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova (v nadaljevanju: prodajalec) kot prodajalca v posameznih prodajnih pogodbah s kupci, je direktor prodajalca, Damijan Plevnik, dne 01.03.2018, sprejel splošne prodajne pogoje, pod katerimi prodajalec sklepa prodajne pogodbe s kupci. Pri sklepanju prodajnih pogodb s kupci veljajo izključno ti splošni prodajni pogoji prodajalca. Prodajalec ne priznava nobenih pogojev kupca, ki nasprotujejo tem splošnim prodajnim pogojem ali od njih odstopajo, razen če jih prodajalec izrecno pisno potrdi.

1.2    Sprejeti splošni prodajni pogoji so v celotnem besedilu objavljeni na spletnem naslovu prodajalca https://www.plevnik.eu/si/ Poleg tega se na te splošne prodajne pogoje sklicujejo in nanje napotujejo tudi vse ponudbe, predračuni in računi prodajalca, ki jih pošlje svojim kupcem. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta posebno prodajno pogodbo, so njen sestavni del tudi ti splošni prodajni pogoji. 

1.3    Zastopniki, ki v imenu in na račun prodajalca sklepajo prodajne pogodbe s kupci, so dolžni kupcu na njegovo zahtevo izročiti veljaven izvod splošnih prodajnih pogojev. 

1.4    V posameznih prodajnih pogodbah ni mogoče vsebine pogodbe določiti v nasprotju s sprejetimi splošnimi prodajnimi pogoji, razen s posebnim pisnim soglasjem direktorja prodajalca.

1.5    Prodajalec in kupec vse dogovore sklepata v pisni obliki (po pošti, elektronski pošti ali telefaksu). 

1.6    Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vse prihodnje posle s kupci.

2.    PREDMET PRODAJE, SKLENITEV POGODBE IN POGOJI DOBAVE

2.1    Določila teh splošnih prodajnih pogojev veljajo za povpraševanja in naročila kupcev, ki jih ti posredujejo prodajalcu, ter dobavo blaga. Pri naročilih kupcev, ki jih ti posredujejo prodajalcu in so pripravljena po posebnih tehničnih zahtevah kupcev, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe splošnih prodajnih pogojev. O taki spremembi splošnih prodajnih pogojev bo prodajalec kupce izrecno obvestil.

2.2    Predmet prodaje, za katero veljajo ti splošni prodajni pogoji, so vsi proizvodi iz prodajnega programa prodajalca. Prodajni program prodajalca je razviden na spletnih straneh podjetja na naslovu https://www.plevnik.eu/si/, danih ponudbah in sklenjenih pogodbah. 

2.3    Značilnosti blaga so dogovorjene le z opisom izdelka s strani proizvajalca. Javne izjave, priporočila ali oglaševanje prodajalca ne predstavljajo dodatnih pogodbeno veljavnih navedb značilnosti. 

2.4    Vsaka ponudba, ki se nanaša na proizvode iz prodajnega programa prodajalca, ne pomeni ponudbe kot take, torej ponudbe, ki bi jo kupec lahko sprejel, temveč pomeni povabilo o oddaji naročila. Naročilo kupca mora biti dano v pisni obliki in poslano na naslov prodajalca po pošti, telefaksu ali na njegov elektronski naslov. 

2.5    Pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena takrat, ko prodajalec pisno potrdi naročilo kupca. Pisna potrditev naročila, ki predstavlja dokončne prodajne pogoje prodajalca, pod katerimi je pogodba sklenjena, je za prodajalca in kupca obvezujoča. Prodajalec ima pravico, da po lastni presoji zavrne kupčevo naročilo.  

2.6    V kolikor kupec od oddanega naročila ali od sklenjene pogodbe odstopi, oziroma naročilo spremeni v roku 8 koledarskih dni, je dolžan plačati prodajalcu pogodbeno kazen za primer odstopa od pogodbe s strani kupca v višini 20 % vrednosti naročila, od katerega je kupec odstopil oziroma ga je spremenil oziroma od pogodbene vrednosti. 

2.7    Kupec nima pravice odstopiti od sklenjene pogodbe za blago, ki je bilo naročeno po kupčevih posebnih specifikacijah, razen če se Prodajalec s tem izrecno strinja vendar mora Prodajalcu povrniti vse stroške, ki so mu pri tem nastali. 

2.8    Vse spremembe naročila morajo biti podane pisno.

2.9    V primeru, da prodajalec in kupec skleneta posebno prodajno pogodbo, je ta sklenjena takrat, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

2.10    V primeru avansnega plačila kupnine, se pogodba šteje za sklenjeno, ko prodajalec, s strani kupčeve banke, prejme znesek dogovorjenega avansa na svoj poslovni račun.

2.11    V kolikor kupec, ob naročilu, izrecno ne zahteva dobave celotnega naročenega blaga, je prodajalec upravičen kupcu dobaviti tudi samo del naročenega blaga, ki ga je kupec dolžan sprejeti.

2.12    Pogoj za izročitev blaga kupcu s strani prodajalca je predhodna izpolnitev vseh zapadlih pogodbenih obveznosti s strani kupca do prodajalca. V kolikor kupec ne izpolni vseh pogodbenih obveznosti pravočasno, si prodajalec pridržuje pravico do podaljšanja roka dobave glede na potrebe in potek svoje proizvodnje. 

2.13    Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, si prodajalec pridržuje pravico, da posameznih izdelkov ne dobavi, če jih ni na zalogi. V tem primeru mora prodajalec na zanesljiv način obvestiti kupca o tem, da posameznega izdelka ni na zalogi ter ga istočasno obvestiti tudi o predvidenem roku dobave. Takšno obvestilo se šteje za novo ponudbo, za sprejem katere zadošča vsakršna izjava volje ali ravnanje, iz katerih izhaja, da kupec sprejema novo ponudbo.

2.14     V primerih iz prejšnje točke ostane naročilo v delu, ki zadeva preostalo naročeno blago, v veljavi. Kupec lahko odstopi od pogodbe tudi glede preostalega naročenega blaga, če je to blago po svoji naravi takšno, da brez blaga, ki ga ni mogoče dobaviti sočasno, v pretežni meri izgubi svojo uporabno vrednost.

2.15     Prodajalec odpremi blago kupcu v standardni embalaži po svojih normativih. Strošek pakiranja in embaliranja prodajalec zaračuna kupcu. Pakiranje se zaračunava po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani https://www.plevnik.eu/si/.

2.16     Kupec je dolžan zagotoviti, da blago, dobavljeno s strani prodajalca, vgradi oseba, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo.

2.17     Prodajalec bo, na izrecno kupčevo zahtevo, kupcu dal navodila za vgradnjo ali uporabo  dobavljenega blaga. 

2.18     Dobavni rok prodajalca, ki prične teči z dnem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz potrditve naročila, izhaja iz ponudbe. Prodajalec ne odgovarja za zamudo z izpolnitvijo svojih pogodbenih obveznosti, ki je posledica nepravočasne in nepravilne dobave s strani dobaviteljev, izrednih naravnih razmer (potres, poplava, snežni zameti in plazovi, padec meteorita ali drugih nebesnih teles, ipd.), stavke (v gospodarski družbi prodajalca, drugih podjetjih, državnih službah ...), izrednih družbenih razmer (vojna, teroristična dejanja, množični protesti, ipd.) in drugih razlogov ter okoliščin, ki jih prodajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti. V teh primerih se rok izročitve podaljša za čas, ko takšne razmere trajajo. O razlogih za zamudo iz te točke, mora prodajalec obvestiti kupca takoj, ko je to mogoče, in ga seznaniti s podaljšanjem izročitvenega roka.

2.19     V primerih, ko je razlog za zamudo na strani prodajalca, mu mora kupec, preden odstopi od pogodbe, dati primeren dodatni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti, ki ne sme biti krajši od 45 dni. V primeru izpolnitve obveznosti prodajalca v dodatnem roku ali z zamudo kupec od prodajalca nima pravice zahtevati povračila kakršnekoli škode zaradi zamude.

2.20     Prodajalec je dolžan kupcu izročiti blago, skladno s klavzulo EXW Incoterms 2020, v skladišču prodajalca, na naslovu Sinja Gorica 70A, 1360 Vrhnika. Prodajalec lahko, v primeru predhodnega dogovora s kupcem ali po lastni presoji in odločitvi, dostavi blago na naslov kupca, pri čemer strošek, vključno s stroškom embalaže in odgovornost za transport, bremeni kupca.

3.    LEŽARINA

3.1    Če kupec v dogovorjenem roku ne prevzame blaga, ki ga za prevzem pripravi prodajalec ali od prodajalca pooblaščena oseba, prodajalec skladišči naročeno blago na kupčeve stroške - ležarina. Čas skladiščenja prične teči od dogovorjenega datuma odpreme. O datumu odpreme prodajalec obvešča kupca po elektronski pošti ali telefonu.

3.2    Ležarina se zaračunava, kadar:

 • kupec izrecno zahteva skladiščenje, 
 • kupec ne prevzame naročenega blaga ali ne poravna svojih obveznosti v roku 10 dni od dogovorjenega datuma odpreme,
 • dostavo za kupca organizira prodajalec, kupec pa ne poravna svojih obveznosti pred odpremo blaga v roku 10 dni (šteto od dogovorjenega dne odpreme).

3.3    Hranjenje blaga, ki ga kupec ne prevzame na dogovorjeni datum, je prvih 10 koledarskih dni brezplačno. 

3.4    Ležarina se ne zaračunava, če prodajalec prevzame odgovornost za dostavo, kupec ne zahteva skladiščenja in kupec nima obveznosti plačila kupnine pred odpremo blaga. 

3.5    Ležarina se obračunava po naslednjem ceniku:

1. – 10. koledarski dan    11. – 90. koledarski dan    Maksimalen znesek

brezplačno    0,28% kupnine za naročeno blago / dan    25% kupnine za naročeno blago

Strošek skladiščenja zajema skladiščni prostor in manipulativne stroške. 

3.6    Pogoj za izročitev blaga kupcu je plačilo ležarine in predhodna izpolnitev vseh zapadlih pogodbenih obveznosti, ki jih ima kupec do prodajalca.     

4.    KUPNINA

4.1    Cena, določena v prodajni pogodbi, je v EUR. Cene so praviloma cene proizvajalca za tovarniško pakiranje, EXW skladišče prodajalca (Incoterms 2020). Cene veljajo na dan dobave blaga oz. skladno z dano ponudbo in pogoji v ponudbi. Cene so brez DDV, razen če je določeno drugače. Cene izključujejo stroške posebnega pakiranja, transporta ali poštnih stroškov. Morebitna dostava do kupca bo izvršena v breme in na tveganje kupca ter obračunana po dejanskih stroških. 

4.2    Cene, navedene v ponudbah ali predračunih, danih s strani prodajalca kupcu, ali v poznejših potrditvah posameznih naročil s strani prodajalca, so dokončne.

4.3    Prodajalec bo cene za kupca v konkretnih ponudbah oblikoval na podlagi vsakokratnega veljavnega cenika, razen, če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Določene količine posameznih vrst proizvodov iz prodajnega programa prodajalca, ki jih prodajalec ponuja v okviru akcijskih oz. promocijskih ponudb po znižanih cenah (t.j. po nižjih cenah od objavljeni cen v vsakokratnem veljavnem ceniku), so omejene do vsakokratne odprodaje zalog posamezne vrste proizvodov. Prav tako so omejene količine proizvodov do odprodaje zalog, ki jih kupec naroči 14 dni pred spremembo cenika prodajalca.

4.4    Če kupnina v ponudbi, predračunu ali posebni prodajni pogodbi ni posebej določena, velja cena po ceniku prodajalca, ki je veljal na dan, ko je bila pogodba sklenjena.

4.5    V kolikor pride med izvajanjem sklenjene prodajne pogodbe do spremembe cenika prodajalca, veljajo spremenjene cene za kupca od takrat, ko ga prodajalec o spremembi cenika posebej pisno obvesti.

5.    NAČIN PLAČILA IN ZAVAROVANJE PLAČILA

5.1    Plačilo je avansno, razen če iz sprejete ponudbe ne izhaja drugače ali če ni drugače urejeno s posebno pogodbo, sklenjeno med prodajalcem in kupcem.

5.2    Kupec je dolžan plačati avans v višini 50% vrednosti naročenega blaga v roku, določenem v ponudbi, preostali znesek kupnine pa pred odpremo blaga, na način in pogoji, ki so določeni v ponudbi, razen če iz sprejete ponudbe ne izhaja drugače ali če ni drugače urejeno s posebno pogodbo, sklenjeno med prodajalcem in kupcem.

5.3    Kupec se zavezuje svoje finančne obveznosti plačevati prodajalcu gotovinsko s plačilnim nalogom na poslovni račun prodajalca. Plačilo s kompenzacijo se ne šteje za veljaven način plačila obveznosti, razen če pogodbeni stranki s tem izrecno soglašata ali če so kupčeve nasprotne terjatve pravnomočno sodno priznane.

5.4    Za datum plačila velja dan, ko prodajalec, s strani kupčeve banke, prejme denarna sredstva na svoj poslovni račun.

5.5    Kupec se izrecno strinja z odstopom dela ali vseh bodočih terjatev, ki jih bo do njega imel prodajalec, tretjim osebam.

5.6    Prodajalec lahko zahteva, v primeru, da je dogovorjen poseben plačilni rok, zavarovanje plačila z bianco menico s pooblastilom za izpolnitev menice in menično izjavo, bančno garancijo ali dokumentarnim akreditivom.

6.    GARANCIJA

6.1    Za nekatere tehnične izdelke prodajalec daje garancijo, da bodo le ti tehnično brezhibno delovali in da bo vse napake, ki bi se pojavile na teh izdelkih v roku enega (1) leta od dne, ko je bilo kupcu blago dano na razpolago za prevzem, brezplačno odpravil ali izdelek zamenjal, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. V primeru, da bo naročeno blago, po izrecnem dogovoru, kupcu dostavil prodajalec, slednji odgovarja za napake, ki bi se pojavile na blagu v roku enega (1) leta od dne, ko je bilo blago izročeno kupcu. 

6.2    Kupec je dolžan napake pisno, z reklamacijskim zapisnikom, sporočiti prodajalcu takoj, najkasneje pa v roku tri (3) dni od odkritja. V notifikaciji napake mora kupec napake definirati in natančno opisati ter omogočiti prodajalcu, da grajano blago pregleda in se o zatrjevanih napakah izreče. 

6.3    Kupec je v primeru uveljavljanja prodajalčeve odgovornosti iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari dolžan na svoje stroške blago dostaviti prodajalcu na njegov sedež ter prodajalcu predložiti dokazilo, da je blago vgradila oziroma vzpostavila oseba z ustrezno strokovno izobrazbo. 

6.4    Kupec mora, zaradi grajanih napak, dati prodajalcu najprej dvakrat možnost, da blago popravi oziroma napako odpravi. Če to ni mogoče ali odprava napake ni uspešna, lahko kupec od prodajalca zahteva, da blago zamenja. Kot primeren rok za odpravo napake oziroma zamenjavo stvari se šteje rok, ki ni krajši od 45 dni od notifikacije napake. Po odpravi napake je kupec dolžan popravljeno blago oziroma zamenjano blago prevzeti na sedežu prodajalca. 

6.5    V primeru, da kupec blago odpravi naprej oziroma samovoljno začne odpravljati napako, sam ali s pomočjo tretjih oseb, ne da bi prodajalcu omogočil, da ga pregleda in se o zatrjevanih napakah izreče, prodajalčeva odgovornost iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari preneha.


6.6    Garancija vključuje:

 • rezervne dele;
 • stroške dostave rezervnih delov. 


6.7    Garancija ne vključuje:

 • potrošnih delov blaga;
 • stroškov delovne sile, potnih stroškov, nastanitve serviserjev;
 • stroškov v zvezi z razstavljanjem in sestavljanjem blaga;
 • škode zaradi višje sile;
 • delov, ki so bili dodani ali predelani s strani nepooblaščene osebe;
 • škode zaradi nepravilne uporabe blaga;
 • škode nastale pri prevozu in raztovarjanju blaga. 


6.8    Garancija ne velja v naslednjih primerih:

 • v primeru posega v blago s strani nepooblaščene osebe;
 • če blago ni uporabljeno za namene, za katere je narejeno, oziroma če se uporabi za namene, ki presegajo običajno rabo;
 • če se ne upošteva prodajalčevih navodil za uporabo.


6.9    Prodajalec v razmerju do kupca ne prevzema nikakršne druge pogodbene odškodninske odgovornosti, razen direktne odgovornosti iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari, za kakršenkoli škodni primer, za katerega bi lahko odgovarjal prodajalec. Vsakršno odškodninsko odgovornost prodajalca, vključno z odgovornostjo za škodo, ki bi kupcu morebiti nastala v zvezi z grajanjem in odpravljanjem napak v zvezi z garancijskim jamčevanjem, v zvezi z dobavljenim blagom, prodajalec s temi splošnimi prodajnimi pogoji izrecno izključuje.

6.10     V kolikor se izkaže, da blago ni imelo napak in je delovalo brezhibno oziroma, da za napako prodajalec ne odgovarja, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki jih je imel v zvezi s tem. V zvezi s tem pogodbeni stranki sporazumno določata to škodo na znesek v višini 20% kupnine za grajano blago. V primeru, da prodajalcu nastane večja škoda od pogodbeno dogovorjene odškodnine, ima to pravico od kupca zahtevati po splošnih pravilih obligacijskega prava.

7.    KUPČEVA PREVZEMNA ZAMUDA

7.1    Če kupec v dogovorjenem roku ne prevzame blaga, ki ga za prevzem pripravi prodajalec, preide nanj nevarnost naključnega uničenja blaga. V primeru zamude mora kupec prodajalcu plačati ležarino in mu povrniti vse nastale stroške zaradi zamude.

8.     KUPČEVA PLAČILNA ZAMUDA

8.1    V primeru plačilne zamude ima prodajalec pravico do zakonitih zamudnih obresti od prvega dne zamude naprej. Prodajalec s pisnim opominom pozove na plačilo kupca, ki zamuja s plačilom več kot pet dni. Prodajalec lahko zaračuna stroške opomina v višini 200,00 EUR. 

8.2    V primeru, da kupec zamuja s plačilom več kot 30 dni, ima prodajalec pravico do odstopa od pogodbe, kupec pa je dolžan plačati prodajalcu pogodbeno kazen v višini plačane are oziroma v višini 30% kupnine za blago, v kolikor plačilo ni avansno. 

8.3    V primeru, da prodajalec odstopi od pogodbe zaradi zamude s plačilom na strani kupca ali drugih razlogov na strani kupca, kupec izjavlja, da se na podlagi teh splošnih pogojev poslovanja, pobota terjatev prodajalca, ki jo ima na podlagi določbe prejšnje točke teh splošnih pogojev poslovanja, s terjatvijo kupca zaradi vračila avansa. 

8.4    V primeru, da je kupec v zamudi s plačilom za prej dobavljeno blago ali ima do prodajalca druge neizpolnjene obveznosti, lahko prodajalec zadrži nadaljnje dobave blaga tudi po že sklenjenih pogodbah, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kupca.

8.5    V primeru, da ima dobavljeno blago napake, ki jih je kupec grajal, ali je blago poškodovano na poti h kupcu, to ne odloži obveznosti kupca za plačilo obveznosti do prodajalca. Prav tako ne odloži obveznosti kupca za plačilo kupnine to, da prodajalec kupcu še ni dostavil dokumentacije glede blaga.

9.    VIŠJA SILA

9.1     Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je ta posledica dogodkov, katerim se prodajalec ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti (višja sila). Kot višja sila se razumejo dogodki, kot na primer požar, poplave, potresi, upori, vojne ali oboroženi spopadi, teroristični napadi, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot npr. embargo, zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomankanje materiala na svetovnem trgu, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje prodajalca. Kot višja sila se razume tudi pomankanje materiala ali storitev pri prodajalčevih dobaviteljih ali podjetjih, ki jih prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev prodajalcu.

9.2     V primeru, ko je izpolnitev prodajalca onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora prodajalec o tem takoj obvestiti kupca. V tem primeru se rok izpolnitve podaljša za čas trajanja razlogov višje sile in njenih posledic. Če višja sila traja več kot tri (3) mesece, lahko kupec ali prodajalec nemudoma odstopita od pogodbe brez odškodnine ali podobnih nadomestil.

10.    OMEJITEV ODGOVORNOSTI

10.1     Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po tem, ko je bilo kupcu blago dano na razpolago za prevzem. V primeru, da naročeno blago, po izrecnem dogovoru, kupcu dostavi prodajalec, slednji ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po tem, ko je blago izročeno kupcu.

10.2     Prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi kupcu nastala zaradi prodajalčeve zamude pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti, zlasti zaradi napačnih, nenatančnih podatkov, specifikacij, projektov ali drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca,

10.3     Prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi kupcu nastala zaradi zamud prodajalčevih dobaviteljev.  

10.4     Za škodo, ki ni nastala neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti prodajalec ne odgovarja za izgubljeni dobiček, poškodovanje drugih kupčevih stvari, škode zaradi nedelovanja opreme, zastoja proizvodnje, in druge premoženjske oziroma nepremoženjske škode. 

10.5     V vsakem primeru je skupna in maksimalna odgovornost prodajalca in z njim povezanih oseb, zaposlenih, poslovodij in podizvajalcev omejena na vrednost blaga, ki je povzročila škodni dogodek. 

11.     PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

11.1     V kolikor plačilo ni avansno, ima prodajalec lastninsko pravico na prodanem blagu po posamezni dobavi blaga, vse do takrat, dokler mu kupec ne plača celotne kupnine za dobavljeno blago po posamezni dobavi in ne izpolni vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz prodajne pogodbe. To velja tudi v primeru, kadar kupec blago dodela, predela, vgradi ali na drug način spremeni identiteto blaga.

11.2     Kupec sme blago, ki mu ga dobavi prodajalec, preprodati v okviru rednega poslovanja, s podaljšanim pridržkom lastninske pravice. 

11.3     Vse terjatve, ki jih bo kupec pridobil iz naslova nadaljnje prodaje (preprodaje) blaga, ki mu ga je dobavil prodajalec s podaljšanim pridržkom lastninske pravice, kupec vnaprej odstopa na prodajalca v zavarovanje njegovih terjatev, pridobljenih na podlagi prodajne pogodbe iz naslova neplačanih kupnin. Prodajalec te terjatve že v naprej sprejema. Odstop v zavarovanje se opravi pod razveznim pogojem plačila celotne zavarovane terjatve s strani kupca. 

12.     VARSTVO PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE

12.1     Kupec je dolžan, v skladu s predpisi, upoštevati vse pravice industrijske lastnine (patenti, vzorci, modeli, blagovne znamke ...) prodajalca in njegovih dobaviteljev, v zvezi z izročenim blagom, ki jih ima prodajalec. Predvsem ne sme blaga, zaščitenega s pravicami industrijske lastnine, spremeniti, dodelati, predelati in podobno brez soglasja prodajalca ter ne sme odstraniti ali zakriti oznak blaga, kupljenega s strani prodajalca.

12.2     V primeru preprodaje kupec ne sme zakriti izvora blaga oziroma blagovne znamke Plevnik. 

12.3     Za slike, risbe, izračune in drugo dokumentacijo si prodajalec pridržuje lastninsko in avtorske pravice in kupcu prepoveduje to dokumentacijo izročati tretjim osebam.

12.4     Poročila o tehničnih preizkusih, certifikati, izjave ali dokazila, ki so namenska za naročeno blago so plačljiva po ceniku prodajalca. Kupec je dolžan zahteve za tovrstno dokumentacijo, ki se nanaša na posamičen artikel naročila ali del naročila, posredovati prodajalcu ob posredovanem povpraševanju ali oziroma najkasneje ob naročilu. V kolikor kupec ob povpraševanju ali naročilu te dokumentacije ni zahteval, mu je prodajalec ni dolžan izstaviti.

13.    VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

13.1     Kupec se strinja, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ohranil kot poslovno skrivnost še najmanj pet (5) let po realizaciji ali prekinitvi pogodbenega razmerja. 

13.2     Kot poslovna skrivnost se štejejo skice, sheme, specifikacije, načrti, izdelava, navodila, spiski, dopisi, zapiski, pogodbene listine, cene, stroški, znanje in izkušnje, poslovne metode in vsakršna druga zaupna informacija in dokument (v materializirani ali nematerializirani obliki) kot tudi drug podatek, ki je naveden in označen kot zaupna informacija ob njihovem razkrivanju kupcu. 

14.    SPREMEMBE SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV

14.1     Prodajalec si, v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami, pridržuje pravico do spremembe teh splošnih prodajnih pogojev. 

14.2     Vse spremembe splošnih prodajnih pogojev bo prodajalec najmanj 15 dni pred uveljavitvijo objavil na svoji spletni strani https://www.plevnik.eu/si/ Obvestila definirana v prejšnjem stavku niso pogoj za veljavnost sprememb splošnih prodajnih pogojev.

14.3     Pri presoji pravic in obveznosti pogodbenih strank iz posameznega pogodbenega razmerja, se uporabljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v trenutku sklenitve prodajne pogodbe.

15.     KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN VAROVANJE PODATKOV

15.1     Prodajalec bo s kupcem komuniciral po pošti, telefonu ali elektronski pošti. Prodajalec bo kupca obveščal o pogojih poslovanja, ponudbi, novostih, akcijah, stanju naročil in drugih vsebinah, ki se navezujejo na poslovni odnos med kupcem in prodajalcem katerega posledica je potrditev teh splošnih pogojev. Kupec s potrditvijo splošnih pogojev soglaša, da lahko prodajalec uporabi prej navedene komunikacijske poti za vzpostavitev osebnega stika in obveščanje.

16.    IZBIRA PRAVA

16.1     Za vprašanja, ki niso urejena s posebno pogodbo in temi splošnimi prodajnimi pogoji, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

17.    PRISTOJNOST SODIŠČA, VELJAVNOST DOLOČB

17.1     Vse morebitne nesporazume, ki bi izhajali iz pogodbe, ki bo sklenjena na osnovi teh splošnih pogojev, bodo stranke reševale sporazumno. V primeru, da spora ne bo mogoče sporazumno rešiti, je za njihov spor pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

17.2     V primeru, da se nekateri izmed sprejetih prodajnih pogojev iz kateregakoli vzroka ne morejo uporabiti ali le ti, iz katerega koli vzroka ne veljajo, ostane veljavnost preostalih pogojev nespremenjena. V tem primeru bosta prodajalec in kupec nično ali neveljavno določbo v posebnem dogovoru nadomestila z novo, veljavno določbo, da bosta dosegla prvotno želeni namen.

17.3     Podjetje Plevnik d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

18.    DODATNO: POGOJI ZA NAKUP NA SPLETNEM MESTU www.plevnik.shop.eu

18.1     POGOJI NAKUPA NA SPLETNEM MESTU

Splošni pogoji spletne trgovine www.plevnik.shop.eu so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. 

Z oddajo naročila za nakup izbranih artiklov na našem spletnem mestu se strinjate s splošnimi pogoji sodelovanja in nakupa. 

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu www.plevnik.shop.eu (v nadaljevanju: Pogoji) in se z njimi strinja. Spletno prodajo na www.plevnik.shop.eu izvaja podjetje Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, Slovenija.

Spletna trgovina www.plevnik.shop.eu vam preko spleta omogoča nakup opreme za predelavo mleka kar je razvidno iz prikaza na podstraneh oprema za proizvodnjo sira, oprema za proizvodnjo jogurta, oprema za proizvodnjo pasteriziranega mleka, oprema za proizvodnjo masla. 

Na spletnem mestu www.plevnik.shop.eu si lahko ogledate našo ponudbo, informacije o artiklih in cene. Pogoji nakupa so določeni.

18.2     NAROČANJE 

Spletni nakup v spletni trgovini www.plevnik.shop.eu se lahko opravi kot registriran uporabnik. V našo bazo se beležijo podatki uporabnikovega opravljenega nakupa. Postopek registracije se lahko opravi skozi korake nakupa ali ločeno na podstrani “Prijava”. Z registracijo uporabnik pridobi svoje uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nesporno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Registriranim uporabnikom je v nadaljevanju omogočen vpogled v zgodovino svojih opravljenih naročil in podatke svojega uporabniškega računa. Podatke svojega uporabniškega računa lahko vsak uporabnik kadarkoli spremeni z vpisom v svoj profil. V primeru, da uporabnik želi spremeniti svoj e-mail naslov, si mora kreirati nov uporabniški račun s postopkom registracije. Varovanje osebnih podatkov je opisano v nadaljevanju pod posebno točko. Ob vsakem naslednjem nakupu se mora uporabnik v spletno trgovino prijaviti z ob registraciji pridobljenem uporabniškem imenu in geslu, po prijavi v spletno trgovino pa lahko v zavihku Moj račun svoje podatke spreminja, posodablja in pregleduje.

Po pregledu ponudbe ob izbranih artiklih uporabnik izbere možnost "Dodaj v košarico". V košarico lahko dodaja samo tisti uporabnik, ki je prijavljen. Izbrani artikli so zbrani v košarici (zavihek desno zgoraj), ki jo lahko uporabnik kadarkoli preveri in v njej uredi artikle (spremeni količino in/ali jih odstrani iz seznama). Uporabnik naročilo zaključi s klikom na gumb »Na zaključek nakupa«, kjer pregleda seznam izbranih izdelkov. V košarici uporabnik v 4 korakih opravi celoten nakup:

1. korak: uporabnik pregleda svoje naročilo (seznam in količino artiklov) in ga poljubno spremeni; v primeru spremembe količine se znesek v košarici avtomatsko preračuna. S klikom na gumb »Na zaključek nakupa« uporabnik nadaljuje nakupni postopek v 2. Korak.

2.korak: V drugem koraku se uporabniku izpiše pod katerim imenom in s katerim mailom je prijavljen. 

3. korak: Osebni podatki uporabnika (mail, ime, priimek, naslov, telefon) so že vneseni. Uporabnik izbere način dostave (osebni prevzem na lokaciji Podsmreka 56, 1356 Dobrova, Slovenija kjer je sedež podjetja, ali pa na lokaciji skladišča Sinja Gorica 70a, 1360 Vrhnika, Slovenija, ali pa Posebna dostava, dostava preko dostavne službe (strošek pošiljanja bo prikazan pred oddajo naročila. V primeru, da uporabnik želi račun na podjetje, mora to obkljukati ter dopisati podatke podjetja: vpiše ime podjetja, davčna številka in ali je zavezanec za DDV. V primeru, da uporabnik želi dostavo na drug naslov, pritisne gum “Želim dostavo na drug naslov” in vnese vse potrebne podatke (naslovnik, naslov, poštna številka, mesto, država. Država pošiljanja se mora ujemati z državo, ki jo je uporabnik vnesel ob registraciji). Na naslednji korak uporabnik nadaljuje s klikom na gumb “Naprej na plačilo”.

4. korak: uporabnik izbere način plačila (po povzetju, po predračunu, ali kreditna kartica ali Paypal), označi, da se strinja s splošnimi pogoji in s klikom na gumb »Potrdi« zaključi nakup in izvede naročilo. Uporabniku se prikaže potrditev nakupa, hkrati prejme tudi e-poštno sporočilo o potrditvi nakupa s povzetkom nakupa na e-naslov, katerega je vpisal v košarici. Pri izbiri plačila kreditna kartica ali plačilo s Paypal računom, je uporabnik ustrezno preusmerjen na vmesnik, kjer do konca izvede plačilo in se mu po uspešno izvedenem plačilu prikaže potrditvena stran nakupa. Hkrati na vpisan e-naslov prejme povzetek naročila. Z uporabnikovo potrditvijo in izvedbo naročila v 4. koraku nakupnega postopka podjetje Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila.  

18.3     PREDMET PRODAJE IN SKLENITEV POGODBE

Pred potrditvijo Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. naročilo pregleda in si pridržuje pravico do zavrnitve v primeru, da artikla ni več na zalogi ali očitno napačnih cen, ki lahko nastanejo v primeru napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer bo kupec obveščen v najkrajšem možnem času. V primeru nejasnosti, preverjanja podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave lahko Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. pokliče kupca na njegovo telefonsko številko, ki jo je vnesel v košarici.

Kupoprodajna pogodba med Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za podjetje Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o, kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, ki so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Z oddajo naročila kupec jamči za točnost podatkov in hkrati potrjuje pogoje poslovanja ter jih nepreklicno in izključno priznava in sprejema kot sestavni del njegovega naročila.

Potrjeno naročilo oziroma sklenjena pogodba se v elektronski obliki nahaja na sedežu podjetja Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, Slovenija.

Kupec lahko pridobi kopijo pogodbe z zahtevo po elektronski pošti na e-naslov shop@plevnik.eu ali po telefonu na št. 00386 1 200 60 80.

Stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva pri naročanju se ne razlikujejo od osnovne tarife.

18.4     CENE IN NAČIN PLAČILA

Vse cene so prikazane v EUR in ne vključujejo DDV. DDV se doda v košarici. Navedene cene veljajo le za nakup preko spletne trgovina www.plevnik.shop.eu in za spodaj navedene načine plačila pod navedenimi pogoji.

Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimana brez predhodnega obvestila. 

V primeru, da je podatek o ceni napačen oz., da se cena spremeni med obdelavo naročila, Plevnik inženiring in proizvodnja kupcu omogoči odstop od nakupa.

Ne glede na izbran način plačila artiklov boste račun za nakup artiklov prejeli na vaš e-naslov (v .pdf formatu) takoj po dostavi paketa oziroma v fizični obliki takoj po prevzemu paketa.

V spletni trgovini www.plevnik.shop.si so na voljo naslednji načini plačila:

 • po povzetju (kupec plača stroške dostave)
 • po predračunu - po nakupu na vpisan e-naslov prejmete podatke za plačilo, na podlagi katerih izvedete plačilo
 • s plačilno oziroma kreditno kartico 
 • plačilo s Paypal-om.

Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s strani uporabnika obvestite na shop@plevnik.eu ali na št. 00386 1 200 60 80 za kreditiranje kartice ali vračila kupnine.

**Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave. 

Pri izbranem plačilu »po predračunu« boste v svoj elektronski predal prejeli podatke za izvedbo plačila: znesek plačila, transakcijski račun, referenco oz. sklic in namen plačila. V tem primeru boste naročeno blago plačali s splošnim plačilnim nalogom UPN (obrazec) na banki, pošti ali preko svoje spletne banke. Po opravljenem plačilu nam lahko zaradi hitrejše obravnave naročila na e-naslov plevnik@shop.eu pošljete potrdilo o plačilu. Prejeti predračun je potrebno poravnati najkasneje v 5 delovnih dneh, v nasprotnem bo Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. naročilo preklical.

Plačilo na TRR podjetja Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. se uredi na podlagi podatkov, ki jih uporabnik prejme v primeru izbire plačila Po predračunu.

18.5     GARANCIJA ZA NAKUP V SPLETNI TRGOVINI

Poleg členov, ki so navedeni v točki 6. GARANCIJA, za nakup v spletni trgovini velja, da lahko kupec uveljavlja garancijo samo znotraj meja, kamor je bil izdelek poslan oz. v državi kamor je bil prodan. 

18.6     DOSTAVA IN PREVZEM

Naročeno blago, ki je na zalogi, bomo v dostavo oddali v največ 10 delovnih dneh po prejetju naročila oz. po prejetem plačilu v primeru izdelave predračuna, če ni drugače označeno. Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas pošiljanja podaljša, zato prosimo za razumevanje. Če naročenega blaga trenutno ni na zalogi, vas bomo obvestili po elektronski pošti ali telefonu.

Dostava se izvaja v sodelovanju s Pošto Slovenije ali drugim dostavljavcem. Če vas v času dostave ni doma, lahko naročene artikle prevzamete v skladu s pravili dostavne službe.

Blago kupljeno v spletni trgovini www.plevnik.shop.eu lahko prevzamete tudi osebno na sedežu podjetja na naslovu Podsmreka 56, 1356 Dobrova, Slovenija ali v skladišču Sinja Gorica 70a, 1360 Vrhnika, Slovenija, znotraj odpiralnega časa. Postopek nakupa je enak, kot za ostale izdelke. V zavihku način dostave označite »Osebni prevzem«.

Kupec je pred prevzemom dolžan blago vizualno in številčno pregledati, ter zapisati morebitne vidne poškodbe na embalaži ali blagu. Obvestilo o reklamaciji mora nemudoma poslati na e-naslov shop@plevnik.eu ali ga poslati po pošti na naslov Podsmreka 56, 1356 Dobrova Slovenija, s pripisom Za spletno trgovino. 

18.7     STROŠKI DOSTAVE IN PREVZEM

Stroške dostave plača kupec. Strošek se izračuna glede na veljaven cenik in maso pošiljke. Strošek pošiljanja bo izračunan in ločeno prikazan po oddaji naročila. DDV je vključen v ceno dostave.

Stroški pakiranja in dostave se obračunajo naknadno in bodo vidni na računu, ki vam ga bomo poslali v pdf obliki.

Kupec prejme blago dostavljeno na naslov v skladu s pravili dostavne službe.

Ob prejemu dostavljenega blaga bo kupec prejel tudi originalni račun z vsemi podatki in v skladu s pogoji prodaje, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. po odpremi naročenih artiklov na zahtevo pošlje kupcu tudi račun in sicer v elektronskem formatu na e-naslov kupca.

V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu na sedežu podjetja Podsmreka 56, 1356 Dobrova, Slovenija ali pa v skladišču na naslovu Sinja Gorica 70a, 1360 Vrhnika, Slovenija, prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila, ker kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. ne bo upošteval. 

Naslov za pošiljanje mora biti enak naslovu, ki je bil vnesen ob registraciji. V kolikor je bil le ta spremenjen, mora biti ustrezno spremenjen tudi na ponudbi. Pošiljanje stroja na drugi naslov ni mogoče. 

18.8     ODSTOP OD POGODBE

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh od prevzema blaga odstopi od pogodbe in v tem času pošlje pisno obvestilo o odstopu.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova, Slovenija, e-pošta: shop@plevnik.eu, telefon: 00386 1 200 60 80 o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe/pisno po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). 

V primeru odstopa od pogodbe nosi potrošnik neposredne stroške vračila blaga.

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopa, mora blago vrniti podjetju Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. čimprej oz. najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Blago mora kupec vrniti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni, nepoškodovani embalaži, skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in kopijo originalnega računa.

Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. vrne kupnino v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu. Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. ima pravico zadržati vračilo prejete kupnine do prevzema vrnjenega blaga.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

18.9     VERODOSTOJNOST PODATKOV

V kolikor pride do netočnosti podatkov med naročilom, se naročilo ne izvede do konca in je prekinjeno. Kupec, dobi obvestilo, da je prišlo do netočnosti in mora ponovno urediti vse kar je potrebno, da se lahko postopek naročanja ponovi. 

18.10     VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sklenitvijo pogodbe o nakupu soglašate, da vaše osebne podatke shranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, obveščanja o novostih) in ostalo potrebno komunikacijo.

Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. se obvezuje, da bo z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ustrezna zaščita pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali odkritjem s strani tretjih oseb). Kljub ustreznim tehničnim in organizacijskim postopkom za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo, Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi sam uporabnik, s tem, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno originalno opremo svojega računalnika, ki je posodobljena in protivirusno zaščitena.

Za potrebe Poslovanja Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. zbira naslednje uporabnikove podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce na spletnem mestu www.plevnik.shop.eu. Plevnik inženiring in proizvodnja d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki.

18.11     O PIŠKOTKIH IN NJIHOVI UPORABI

Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Piškotki niso nič novega, zakon je posegel zgolj v način obveščanja in soglasja uporabnikov spletne strani glede njihove uporabe.

18.12    VELJAVNOST ČLENOV SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV

Členi splošnih prodajnih pogojev prav tako veljajo pri nakupu v spletni trgovini, razen členi 

Pri nakupu v spletni trgovini veljajo Vsi členi splošnih veljavnih pogojev (to so členi od vključno točke 1. NAMEN IN UPORABA, do vključno točke 17. PRISTOJNOST SODIŠČA, VELJAVNOST DOLOČB), razen člen 1.3, člen 1.5, člen 2.1, člen 2.5, in člen 5.2.  


Ljubljana, 11.01.2023


Povzetek košarice

Za ogled cen se prosim prijavite ali registrirajte.

Zapri
Nazaj na vrh